ASP.NET MVC, jQuery, AngularJS and Design / Architectural Patterns courses in Thane. Read more...
शिव उवाच -
देहो देवालयो देवी जीवो देव: सदाशिव:। त्यजेद्ज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पुजयेत॥
जीवो शिव: शिवो जीव: सजीव: केवल शिव:। पाशबद्धो स्मृतो जीवा पाशमुक्तो सदाशिव:॥

Latest Articles

Loading...
ASP.NET ArticlesYoga ArticlesMiscellaneousMore...
Use Session in ASP.NET Core 1.0
ASP.NET developers often use Session object to store session wide data. Storing and retrieving values in the Session object is quite straightforward in ASP.NET web forms and ASP.NET MVC. However, ASP.NET Core deal with the session data in a different way. This article introduces you to the foundations of session data management in ASP.NET Core.
Posted On : 18 Apr 2016
AngularJS Directive That Invokes ASP.NET MVC Action
Recently one of the readers asked whether an AngularJS directive can invoke ASP.NET MVC actions. This article shows how a simple AngularJS directive can be created that invokes an ASP.NET MVC action using Ajax. Usually an AngularJS directive is used to perform some UI centric operation. However, nothing prevents an AngularJS directive from invoking some server side code (say an action method) to get some job done.
Posted On : 14 Mar 2016
Use Lazy Initialization to Delay Object Instantiation
It is a common practice to declare object variables as the class members and initialize them in the constructor of the class. At times, however, you need to delay the object instantiation until its first use. One way to achieve such an deferred object instantiation is to write custom code that implements Lazy Load pattern. An easy alternative is to use .NET framework's inbuilt lazy initialization feature. To that end this article explains the later approach.
Posted On : 22 Feb 2016
Select All and Delete using ASP.NET MVC and AngularJS
In my previous article I illustrated how jQuery can be used to select and delete records in an ASP.NET MVC application. A few readers asked how the same can be accomplished using AngularJS instead of jQuery. This article shows just that. Recollect how our Index view looks like and how it allows you to select all rows through the header checkbox or individual rows through the respective checkboxes.
Posted On : 15 Feb 2016
Select All and Delete using ASP.NET MVC and jQuery Ajax
Sometimes you need to select records for certain action using checkboxes. For example, you may select records for deleting and then delete them from the database. Consider the following screen shot that shows such an example in action.
Posted On : 02 Feb 2016
ASP.NET 5 is now ASP.NET Core 1.0
If you are tracking the progress of ASP.NET 5 you are probably aware of the recent announcement regarding the naming changes to ASP.NET 5. Here my aim is to make you familiarize with these changes so that you can understand what's coming up next.
Posted On : 25 Jan 2016
Upload Files in ASP.NET MVC 6 (Form POST and jQuery Ajax)
Uploading files is a common requirement in web applications. In ASP.NET MVC 6 uploading files and saving them on the server is quite easy. To that end this article shows how to do just that. It shows how to upload files through Form POST as well as through jQuery Ajax.
Posted On : 11 Jan 2016
Use Dependency Injection in ASP.NET MVC 6
There are four lifetime options for a service being injected namely Singleton, Scoped, Transient and Instance. This article presents a quick overview of all these modes.
Posted On : 21 Dec 2015
Use Global Ajax Event Handler Methods in jQuery
Now a days many ASP.NET applications use jQuery Ajax in one or the other way. jQuery methods such as $.ajax(), $.get() and $.post() are commonly used in such applications. When you make multiple Ajax calls from a single page you may take advantage of the global Ajax event handler methods of jQuery. To that end this article provides a quick reference of various global Ajax configuration methods that can simplify your jQuery code.
Posted On : 07 Dec 2015
Your First MVC 6 and EF 7 Application (Dependency Injection) : Part 3
In Part 1 and Part 2 of this series you developed a simple database driven application that displays a list of customers and also allows you to modify the customer details. Although the application is working as expected, it relies on the local instances of the NorthwindDbContext to get its job done. In this article we will use the Dependency Injection (DI) features of MVC 6 to inject the NorthwindDbContext into the controller class. Later we will also add repository support in the application.
Posted On : 16 Nov 2015
उपास्य आणि साधना-क्रियांची अचूक निवड आवश्यक
अध्यात्मिक प्रगतीसाठी जेंव्हा योगमार्ग चोखाळला जातो तेंव्हा साधना-क्रियेची निवड बरीच अवघड असते. असे अनेक साधक असतात की २०-३० वर्षे साधना करूनसुद्धा त्यांना आध्यात्मिक स्तरावर काही विशेष फायदा झालेला नसतो. किंबहुना ते आपल्या सद्धाच्या साधनेवर पूर्णतः समाधानी असतच नाही. दुसरा काही मार्ग ज्ञात नसल्याने नाईलाजाने ते सध्या सुरु असलेली साधना पुढे रेटत असतात. परिणामी त्यांची साधना काहीशी कंटाळवाणी आणि यांत्रिक झालेली असते. योगमार्गावर प्रगती न होण्याला अनेक कारणे आहेत. त्यातील एक महत्वाचे कारण साधना-क्रियांची अयोग्य निवड हे आहे.
Posted On : Tue, 19 Apr 2016 12:00:00 Z
"जो ना करे राम वो करे किनाराम"
नाथ संप्रदायातील सिद्ध हे जरी प्रामुख्याने योगमार्गी असले तरी त्यांचा अन्य मार्गांच्या साधकांशी जवळचा संबंध येत असे. विशेषतः मच्छिंदनाथ आणि गोरक्षनाथ अनेक कौल सिद्धांच्या संपर्कात असत. त्यात परत गोरक्षनाथांचा दबदबा एवढा होता की अन्य मार्गांचे साधकही नाथ सिद्धांना फार मानत असत. बाबा किनाराम आणि नाथ संप्रदाय यांचा थेट संबंध जरी नसला तरी त्यांच्या उपास्य दैवातांमध्ये बरेच साधर्म्य आहे.
Posted On : Mon, 22 Feb 2016 12:00:00 Z
"शिव गोरक्ष" आणि अजपा जप
नवीन साधकांना नाथयोग किचकट आणि बराच गुंतागुंतीचा वाटू शकतो. अशांनी निदान सुरवात करतांना सोप्या आणि दैनंदिन जीवनात सहज आचरणात आणता येतील अशाच साधना कराव्यात. नाथ संप्रदायाच्या काही साधना कडक आहेत. शरीर आणि मन तयार न करता अशा साधना केल्या तर फायदा होण्यापेक्षा तोटाच होण्याची शक्यता अधिक. अजपा जप ही नाथ संप्रदायाची अतिशय महत्वाची साधना आहे हे मी अनेक लेखांमधून सांगितले आहे. या छोट्याशा लेखात या साधनेचा एका नाममंत्राशी मेळ कसा घालायचा ते पाहू.
Posted On : Wed, 03 Feb 2016 12:00:00 Z
आधुनिक जीवनशैलीत नाथ संप्रदायाची मुलतत्वे
कोणताही संप्रदाय जेव्हा स्थापन होतो त्यावेळी तो बराचसा शुद्ध स्वरूपात असतो. त्याचं कारण असा संप्रदाय स्थापणारे संस्थापक हे फार उच्च कोटीचे महात्मे असतात. परंतु काळानुसार संप्रदायाचा ह्रास होऊ लागतो. संप्रदायाच्या शिकवणीत भेसळ होऊ लागते. किंबहुना हे अपरिहार्यच आहे कारण संप्रदायातले सगळेच गुरु आणि त्यांचे शिष्य काही समान आध्यात्मिक पातळीचे असट नाहीत. प्रत्येक गुरु आपापल्या मताप्रमाणे, आपापल्या अनुभूतीप्रमाणे संप्रदायाची शिकवण प्रसारित करत असतो. त्यात आवश्यकतेप्रमाणे बदल किंवा फेरफारही करत असतो. काही वेळा हा बदल फायदेशीर ठरतो तर काही वेळा हा बदल त्रासदायक ठरतो.
Posted On : Mon, 28 Dec 2015 12:00:00 Z
वेदांत, सिद्धांत आणि नाथपंथ
अर्वाचीन उपनिषदांमध्ये मात्र कुंडलिनी योग, हठयोग, ध्यानयोग अशा अनेक मार्गांचे सविस्तर वर्णन आढळते. विशेषतः योग-उपनिषदांमध्ये हा सर्व विषय विस्ताराने हाताळलेला आपल्याला दिसतो. त्याचबरोबर अन्य प्रकाराचे योगाग्रंथ भारतात जन्म घेत होते. दक्षिणेकडील थिरूमुलार वगैरे सिद्ध योग्यांची परंपरा असो किंवा गोरक्ष नाथ वगैरे नाथ योग्यांची परंपरा असो त्यांच्या ग्रंथांमध्ये प्रामुखाने साधना मार्गाचेच विवरण आढळते. वेदांताने जे सांगितले आहे (ब्रह्ममय स्थिती) त्याला साधनेद्वारे प्राप्त करणे किंवा सिद्ध करणे हा या ग्रंथांचा आणि परंपरांचा मुख्य उद्देश आहे. म्हणून याला सिद्धांत असे म्हणतात. या अशा नानाविध सिद्ध मार्गांपैकी एक महत्वाचा मार्ग म्हणजे नाथ संप्रदाय.
Posted On : Tue, 01 Dec 2015 12:00:00 Z
नाथपंथी साधनामार्ग - चित्ताची अंतर्मुखता आवश्यक
नाथ पंथ, अवधूत पंथ, गुरु पंथ, सिद्ध मार्ग अशा अनेक नावांनी ओळखला जाणारा नाथ संप्रदाय योगशास्त्राचा मुकुटमणी आहे. सर्वसामान्य लोकांतच नव्हे तर योग अभ्यासकांनाही नाथ सिद्ध, त्यांचे चमत्कार, साधना पद्धती, त्यांनी निर्माण केलेली शाबरी विद्या, या मार्गावरचा गूढपणा आणि गोपनीयता यांचे गारुड पडलेले दिसते.
Posted On : Fri, 13 Nov 2015 12:00:00 Z
कुंडलिनीची पिपीलिका, मर्कट आणि विहंग गती
कुंडलिनी जागृती हा योगसाधकाच्या आयुष्यातील एक महत्वाचा टप्पा आहे. या टप्प्यापासूनच पुढे खरी आध्यात्मिक प्रगती होत असते. हठयोगातील प्राणायाम, बंध, मुद्रा वगैरे योगक्रीयांचे आध्यात्मिक उद्दिष्ठ कुंडलिनी जागृती हेच आहे. व्यक्ती तितक्या प्रकृती या उक्तीप्रमाणे साधकही असंख्य प्रकारचे असतात. प्रत्येक साधकाची जागृत झालेली कुंडलिनी सहस्रार चक्रातील शिवाला भेटण्यासाठी आसुसलेली असते हे जरी खरं असलं तरी कुंडलिनीचा हा मार्ग आणि या मार्गावरील तिची गती ही भिन्न भिन्न प्रकारची असते.
Posted On : Mon, 14 Sep 2015 12:00:00 Z
बुद्धीच्या पलीकडले (प्रश्नोत्तरे - ऑगस्ट २०१५)
परवापासून म्हणजे १५ ऑगस्ट २०१५ पासून श्रावण सुरू झाला आहे. श्रावण महिना म्हणजे भगवान शिवशंकराची भक्ति विशेषरूपाने अंगिकारण्याचा काळ. उपास-तापास, व्रतंवैकल्ये, पूजा, जप अशा अनेक मार्गानी शंकराची भक्ति केली जाते. आपापल्या श्रद्धेनुसार भक्त मार्गक्रमण करत असतो. योगमार्गी साधक या सगळ्या उपासना प्रकारांना योगाभ्यासाची जोड देत असतो. त्याच्या दृष्टीने बाह्य आचरणाने केली जाणारी साधना गौण असून योगाक्रियांच्या मार्गाने केली जाणारी साधनाच प्रधान असते.
Posted On : Mon, 17 Aug 2015 12:00:00 Z
अमृतकुंभ आणि बिंदुविसर्ग (प्रश्नोत्तरे - जुलै २०१५)
आजपासून म्हणजे १४ जुलै २०१५ पासून कुंभमेळ्याला सुरवात होत आहे. कुंभमेळा हा साधू, संन्यासी, योगी, आखाडे आणि लाखो भाविकांची गर्दी यांमुळे नेहमीच लोकांच्या कुतुहलाचा विषय असतो. मूलतः कुंभमेळा हा देव आणि दानव याचे समुद्रमंथन आणि त्यांतून उत्पन्न झालेला अमृतकुंभ यांच्याशी संबंधित आहे. आपल्या पूर्वजांनी कुंडलिनी योगशास्त्रातील रहस्ये आपापल्यापरीने कथा, ग्रंथ, परंपरा, विधी यांद्वारे जतन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कुंभमेळ्याचा विषय असलेलं अमृतही त्याला अपवाद नाही.
Posted On : Tue, 14 Jul 2015 12:00:00 Z
कुंडलिनी जागृती आणि क्रिया
जून महिना सुरू झाला म्हणजे पावसाचे वेध लागतात. पावसाळ्यात वातावरण असे असतं की एकीकडे उन्हाळ्यापासून सुटका झाल्यानं मन प्रफुल्लित झालेलं असतं तर दुसरीकडे दमट हवा, चिखल आणि रोगराई यामध्ये वाढ झालेली असते. हठयोगमध्ये नेती, धौती सारख्या ज्या शुद्धीक्रिया आहेत त्यांचा अशावेळी खूप उपयोग होऊ शकतो. पावसाळ्यात सूर्यनमस्कार आणि योगासने नेहमीपेक्षा थोडी वाढवण्यास हरकत नाही.
Posted On : Mon, 15 Jun 2015 12:00:00 Z
Next
10 Tips For Better Time Management
Every now and then I come across software developers who keep complaining how difficult it is to find time to learn new things from their daily schedule. Although city life is quite busy more often than not people lack the will, energy and time management skills to deal with the situation. More often than not this lack of time is due to the fact that people poorly manage their time. They don't have any strategy to manage their time effectively. Here are my top 10 tips that can help you manage your time in a better way. If you apply the following tips you can manage your time in a better way than before. I am not going to give you any fancy charts or figures that mostly look nice on paper. I am going to share some practical tips that you can start using right now!
Posted On : 18 Apr 2014
Learning, Unlearning and ASP.NET
Software industry is one of the most dynamic industries to work with. Everyday something new comes up and you have no option but to learn it to be in the race. While learning is a commonly acquired skill by software developers, not many can acquire the unlearning abilities. My experience of training software developers tells me that this skill - unlearning - can dramatically affect your experience with a technology or tool you are learning.
Posted On : 08 Feb 2014
5 Tips to Remember What You Learn Better
As a software developer you need to remember tremendous amount of information. This information is in the form of language syntax, object models, programming concepts, business domain concepts and more. Many of my training participants express their desire to remember what they learn in a better way but often fail to do so due to some or the other reason. While there can't be a single best way to remember things better here I give some tips that work for many developers.
Posted On : 05 Sep 2013
Learn new technologies efficiently
As a software developer you need to deal with the rapidly changing IT industry and keeping yourself updated with the new technologies is one of the most important skills that you need to have. Sadly the fact is many developers find this task too daunting. A common complaint is there is so much to learn and deciding the right learning path is difficult. This task is made difficult further by the fact that new skills must be acquired in a timely manner. If you are too late to upgrade your skills you face the risk of missing good opportunities.
Posted On : 14 Aug 2013
Formal classroom training is still good for you
As an IT trainer I come in contact with dozens of .NET software developers, team leaders and managers. One common area where most of them struggle is - keeping themselves updated with the latest technology. Especially so when technology is quite new to them (say VB6 developer wanting to learn ASP.NET or a web forms developer wanting to learn MVC). While for software developers it may sound like a part of their job they find this task quite hard because they need to strike a balance between available time, personal life, and ongoing project pressures.
Posted On : 01 Aug 2013
ASP.NET MVC, jQuery, AngularJS and Design / Architectural Patterns Courses in Thane
Learn ASP.NET MVC, jQuery, AngularJS and ASP.NET Design / Architectural Patterns! Intensive courses for professional developers. Small batches, real world examples, convenient weekend timings. Conducted by Bipin Joshi in Thane. Registration open. Upgrade your web development skills now! Click here to know more.

ASP.NET Knowledge Base
BinaryIntellect Knowledge Base is our comprehensive information repository that covers a wide range of topics including ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, HTML5 and jQuery. Since its launched in the year 2000 thousands of developers all over the world have benefited from our articles, tutorials and source code projects. A must read resource for any ASP.NET developer. Click here to read more.

Ajapa Yoga
Ajapa Yoga is a classical yoga technique that combines breath awareness, mantra and focus to attain higher meditative states. In the process it also awakens the dormant energy called Kundalini Shakti in yoga. This website is in Marathi. Click here to know more.